SWElife Personalized Medicine

Diarienummer 2016-02197
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation System
Bidrag från Vinnova 1 083 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: att facilitera att hälso- och sjukvården utvecklar, använder och utvärderar innovationer samt arbetar individ- och värdebaserat. Förutom medel för nationell koordinering av Swelifes insatser inom området har detta projekt genomfört två konkreta förstudier för att accelerera denna förändringsprocess *PRALIN Prediktiva biomarkörers uppföljning och monitorering i de nationella cancerriktlinjerna *Nationell standardisering av vävnadsinsamling från cancerpatienter Båda projekt har levererat enligt plan och kommer nu att drivas vidare inom andra projekt/satsningar

Resultat och förväntade effekter

PRALIN: 1. Utvärdering visar att cancerportalen kan användas för uppföljning av biomarkörstatus. 2. Analys har skapat förutsättningar för att ansluta fler cancerdiagnoser där både biomarkörer och kliniska data registreras Vävnadsprojektet: 1. Samverkansmöte har bidragit i framtagandet av nytt huvudavtal för biobanksområdet mellan universitet och landsting under 2016-17, där branschorganisationerna kommer att anslutas med anslutningsavtal. 2. Projektet har bidragit till ett samlat grepp om biobanksfrågan i Sverige efter avvecklingen av BBMRI.se.

Upplägg och genomförande

PRALIN: Projektet har visat att den infrastruktur som finns idag genom de nationella kvalitetsregistren kan utökas med en molekylärpatologisk modul och användas för uppföljning av prediktiva biomarkörer. Arbetet drivs vidare genom annat Swelifeprojekt. Vävnadsprojektet: Förstudien visar att de uppbyggnadsinvesteringar som krävs för att stödja vävnadshantering bedöms vara mindre per sjukvårdshuvudman än i SIB-programmet för blodbiobankning och arbetet drivs vidare genom Biobank Sverige, den av Vetenskapsrådet stödda nationella biobanksinfrastrukturen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.