SWElife Nationellt införande av sjukvårdsintegrerad biobankning av blod och annan vätska 2

Diarienummer 2016-04950
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 3 612 359 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte: Att stödja införande av en nationell modell för sjukvårdsintegrerad insamling och hantering av blod-och vätskeprov för forskning vid enheter motsvarande länssjukhus. Mål: Att långsiktigt stödja införandet av en nationell modell för sjukvårdsintegrerad insamling och hantering av blod- och vätskeprov för framtida forskning.

Förväntade effekter och resultat

En verkligt nationell standard för provhantering öppnar upp för möjligheter inom forskningen som idag inte existerar genom att möjliggöra forskning på jämförbara prov med hög kvalitet från alla delar av landet. Standardiserad insamling inom existerande biobankslina på sjukhusen ger en kostnadseffektiv provhantering och LIMS anslutning gör insamlade prov sökbara och öppnar upp för nya möjligheter genom att alla forskare med etikansökan och samtycke kan tillgå dessa prov.

Planerat upplägg och genomförande

År 2 (av planerat 5 år): Projekttiden för andra årets satsning är 1 år med efterföljande uppföljning och utvärdering innan nästa års insatser påbörjas. Varje enskilt sjukhus får via RBC i sin region inkomma med implementeringsplan och budget för de Steg som är aktuella. Förslaget innebär en implementering som efter projekttidens slut ska vara fullbordad. Detta överlämnas sedan till existerande nationella strukturer såsom RBC, NBR och biobanksverksamheterna att förvalta och vidareutveckla.

Externa länkar

www.swelife.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.