Swecares Tjänsteföretags Satsning

Diarienummer 2012-03116
Koordinator STIFTELSEN SWECARE
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Beskriva internationaliseringsprocessen för små och medelstora tjänsteföretag samt de största utmaningarna och problemen. Förslag och rekommendationer om långsiktiga åtgärder för att stärka dessa.

Resultat och förväntade effekter

Internationaliseringsprocessen kan delas upp i fyra steg, val av marknad, marknadskunskap/inhämtande av kunskap, anpassning av tjänsten, metoder att etablera sig. Tjänsteföretagen ser positivt på internationalisering och möjligheterna är stora, Sverige utgör ett starkt varumärke och i synnerhet gällande sjukvård. Jämfört med produktbolag är internationaliseringsprocessen mer resurskrävande då mer grundliga studier behöver göras initialt och en etablering innebär större kostnader i form av fysiska byggnader, rekrytering av personal etc.

Upplägg och genomförande

Intervjuer med ca 30 små och medelstora tjänsteföretag i Swecares nätverk. Plus intervjuer med experter, myndigheter, branschkunniga personer. Analysen som ovan, internationaliseringsprocessen kräver mer resurser än för produktbolag. Sverige har också en relativt omogen bransch då vi nyligen öppnat upp för privata vårdgivare med offentlig finansiering. I takt med att företagen mognar och den inhemska marknaden mättas kan intresset öka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.