Superbiogödsel för ekologisk spannmålsproduktion

Diarienummer 2016-03443
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Biovetenskap och Material/Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Bidrag från Vinnova 2 694 300 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Projektets har i lab.- och pilotskala demonstrerat och optimerat samrötning av stallgödsel, där fosfor- och kväverik hönsgödsel var huvudsubstrat, samt verifierat att det med separations- och indunstningsteknik går att höja rötrestens växtnäringsinnehåll och därmed visat att det går att generera ett supergödselmedel med högt innehåll av direktverkande kväve. Projektet har bidragit till att konkretisera fullskaleplanerna. Dels har investeringsbidrag erhållits under projekttiden, dels har ett kapitalstarkare bolag bildats för att driva projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har ökat möjligheterna för att det uppförs en biogasanläggning som producerar ca 70 GWh/år förnybart drivmedel i form av biogas och rötrest som kan kväveförsörja ca 12 000 ha ekologisk växtodling och fosforförsörja 20 000 ha/år. Långsiktigt bedöms potentialen i landet till fem till tio stycken storskaliga gödselrötningsanläggningar i denna skala med fjäderfägödsel som huvudråvara. Detta kommer bl.a. att resultera i minskad klimatpåverkan och omfördelning av växtnäring vilket minskar övergödningen vilket kommer vara viktigt ur ett regionalt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Det genomförda projektet har innehållit följande huvuddelar: i) 6 månaders pilotförsök med rötning av tilltänkta substrat, ii) centrifugering och indunstning för koncentrering av rötrest, iii) laboratorieförsök för fastställande av råvarornas biogaspotential och potential för ökad gasproduktion via efterrötning, iv) utvärdering av växtnäringsvärde och funktion för det koncentrerade gödselmedlet i ekologisk odling, v) resultatkommunikation via anordnat seminarium samt presentationer för totalt 220 personer uppdelat vid 4 tillfällen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.