Styrmedel för accepterad hållbar tillgänglighet och rättvisa

Diarienummer 2017-03291
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 2 847 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Studien utforskar förslag på styrmedels/åtgärdspaket som kan säkerställa en hållbar tillgänglighet för alla grupper i ett postfossilt samhälle samt ge förslag på metoder för styrmedelsutveckling som bygger på bättre förståelse/analys av fördelningseffekter. Detta uppnås genom en djupare förståelse för verksamheter som händer ”på platsen” för att på så sätt fånga kontextuella aspekter. Indikatorer identifieras för att möjliggöra effektbedömning av nuvarande och kommande styrmedel ur ett mikroperspektiv, med fokus på jämställdhet, jämlikhet och geografisk rättvisa.

Förväntade effekter och resultat

Utgångspunkten för projektet är att en förutsättning för att kunna driva klimatomställningen i tillräckligt högt tempo är att det finns en tillräckligt hög acceptans bland medborgare och företag. I sammanhanget kritiska aktörer är de grupper och regioner som har berättigade skäl att känna oro för att drabbas negativt av t.ex. stigande energipriser och därmed ökade kostnader för bl.a. resor och varutransporter. Projektet förväntas ge säkrare underlag för vilka åtgärder som bäst svarar mot de behov och problem omställningen till ett post-fossilt transportsystem kan orsaka.

Planerat upplägg och genomförande

En beskrivning görs av dagens situation avseende antal resor, reslängd, ärende, segmenterat för olika grupper och region. Därefter studeras 2 case med hjälp av metodiken mobility-lab. Gruppdiskussioner fokuseras kring styrmedel/åtgärder, effekter och tankar kring hållbar tillgänglighet. Effekter av kompensatoriska åtgärder för att understödja acceptansen och säkerställa en fortsatt god tillgänglighet för olika grupper och geografier undersöks. En sammanställning av åtgärdspaket inklusive möjliga överbryggningsåtgärder och kompensatoriska åtgärder tas fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.