Student Mission

Diarienummer
Koordinator ME UNIVERSITY AB
Bidrag från Vinnova 843 281 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Student Mission är ett projekt för att stärka ungas innovativa förmåga inom ramen för olika eftergymnasiala utbildningar. I projektet har deltagarna tränats i att skapa innovationer utifrån den kunskap och erfarenhetsbas de besitter och att kommersialisera sin kunskap. Träningen i detta har koncentreras runt att skriva en bok som tryckts och ställts ut på en bokmässa. Boken fungerar som en metafor för den innovativa och värdeskapande processen i att göra sin kunskap tillgänglig och användbar för en identifierad målgrupp.

Resultat och förväntade effekter

Student Mission har initierat innovationsprocesser på olika eftergymnasiala utbildningar. Målen för projektet har i stort sett nåtts fullt ut. Ett tydligt mönster vi ser är att startsträckan för nya processer utanför de akademiska utbildningarna är lång, men att när de väl får fäste generar de ofta både konkreta och omfattande effekter. Projektet har nått fram till både personal och studerande. Efter projektet kommer i princip alla deltagande lärosäten att fortsätta med innovationsprocesserna.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt så att nyckelpersoner på de deltagande lärosätena har erhållit en handledarutbildning parallellt med att projektet i de flesta fall också arbetat med de studerande. Målet har varit att innovationsprocessens ledning i så stor utsträckning som möjligt ska ha integrerats i lärosätets ordinarie arbete så att en strukturell effekt uppnås. I de flesta fall har så också skett.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.