Strategisk plan för införande av test av antikroppar mot biologiska läkemedel i rutinsjukvård

Diarienummer 2017-05285
Koordinator Karolinska Institutet - Klinisk och experimentell neuroimmunologi
Bidrag från Vinnova 2 085 032 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

På kort sikt är målsättningen att hitta en hållbar modell för att överföra tester av ADA för ett antal olika läkemedel från läkemedelsbolagen till rutin. I samarbete med företag och klinik vill vi få fram en process där vi gör pilotstudier med kliniska prover och sätter upp kliniska tröskelvärden. Beroende på utfall av pilotstudien kan man avgöra om det är hälsoekonomiskt försvarbart att införa ADA tester som rutin. På lång sikt ser vi en effektivisering av sjukvården när det gäller optimering av behandling och dämpa de eskalerande kostnaderna för behandlingar med biologiska läkemedel.

Förväntade effekter och resultat

Ökad klarhet om vilka parter som bär ansvar för att finansiera av en uppbyggnad av en långsiktigt hållbar strategi för att implementering av monitorering av ADA i kliniks rutin, som läkemedelsföretag, ADA-test producenter, landstinget och rutinlaboratorierna. Identifiering av eventuella hinder som vi för nuvarande har försvårat denna process: medvetande och kunskap om effekten av ADA, val av metod, tolkning av resultat, tidpunkt för provtagning, klinisk nytta, långsiktiga kliniska konsekvenser, kostnader i förhållande till besparingar.

Planerat upplägg och genomförande

1.Partners vid Karolinska Universitetssjukhuset engageras (Innovationskontoret). 2.Flera möjliga partners inom hälso- och sjukvården kontaktas. 3.Läkemedelsföretag som är intresserade av ett delta i ett pilotprojekt där ADA för deras läkemedel utvärderas i kliniks rutin kontaktas och engageras. 4.Företag som producerar ADA-kit till läkemedelsindustrin tillfrågas. 5.Identifiering av patientgrupper och läkare på universitetssjukhuset 6.Finansieringsfrågan kartläggs. 7.Regleringsfrågan utreds.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.