Stöd till företag inom testbädden ´Innovation Akademiska´

Diarienummer
Koordinator Akademiska Sjukhuset
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet och syftet var att identifiera i vilken grad ett begränsat tillskott av medel kan ge en önskad katalyserande effekt i företagens utvecklingsprocess. Sju företag har fått stöd för genomförandet av ett test eller utvärderingsprojekt vardera och den frigjorda tiden som finansierats inom Akademiska sjukhusets verksamhet, har varierat från 10 upp till 100 timmar. Stödet har beviljats för en expertutvärdering, två användbarhetstester och fyra i syfte att generera kliniska data till företagens kliniska utvärderingar och har i samtliga fall bedömts katalysera utvecklingen.

Resultat och förväntade effekter

De effekter från testerna som rapporterats har varit: ökad kvalitet (3), större marknad (1), kortare tid till marknad (1), lansering och försäljning (1). Det projektet också har visat är att finansiering av tid inte är det enda som behövs för att projekten ska kunna genomföras. Tack vare projekten har ett antal utmaningar identifierats och utmaningarna stödjer behovet av en testbädd där utveckling och verifiering möjliggör kontinuerligt samarbete mellan sjukvården och företaget. Det är också viktigt att upplägg och planering kan justeras efter utfall och behov.

Upplägg och genomförande

Genomförande av projektet har varit baserat på fyra aktiviteter; kriterier för urval, identifiering av företag, genomförande och uppföljning. Projekten och omfattningen och inriktning har varierats vilket har varit positivt för lärandet. Efter genomförandet ser vi att i tidiga och eller väldigt små bolag har det krävts stor medfinansiering utöver den finansierade tiden för att komma till start av tester och utvärderingar. Vi ser således att stöd i form av tid katalyserar utvecklingen man att kompletterande resurser kan behövas för tidiga faser och små bolag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04039

Statistik för sidan