Spridningslabbet: ny metod för att sprida goda innovationer i offentlig sektor

Diarienummer 2017-04405
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 785 886 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vårt huvudsyfte med projektet ”Spridningslabbet” är att skapa en generell kunskapsmetod för att sprida innovationer i offentlig sektor och därmed bidra till en infrastruktur för spridning som Innovationsrådet efterlyser i SOU 2013:40. Vi har skapat en första prototyp av en spridningsmetod i tio steg, designad för att kunna tillämpas de flesta typer av tjänster och arbetsprocesser i offentlig verksamhet. Denna prototyp vill vi testa, utveckla, modifiera och kvalitetssäkra under projektets gång för att sedan kunna lansera som ett kunskapsstöd.

Förväntade effekter och resultat

Vårt mål är att vid projekttidens slut kunna leverera en utprovad spridningsmodell som beskrivs i form av en handboksmässig webbsida med arbetsnamnet spridningsguiden.se. Sajten är tänkt att vara en konkret flerstegsguide (inspirerad av innovationsguiden.se) med enkla checklistor och viktiga frågor som bör ställas innan man tar sig an spridningsprojekt. En ”bonuseffekt” av projektet är att de tre socialtjänster som deltar i pilotförsöken antas kunna minska sina kostnader för försörjningsstöd redan under projekttiden.

Planerat upplägg och genomförande

Tre socialtjänster deltar som mottagare av en organisatorisk innovation, ursprungligen framtagen av socialtjänsten i Angered. På kort sikt förväntar vi oss att de tre mottagande socialtjänsterna ska ha genomfört ett 12 månaders pilotprojekt med en utvald brukargrupp och förhoppningsvis sett mätbara effekter i projektets slutskede. På lång sikt tror vi att det material vi planerar att bygga på sajten spridningsguiden.se har möjlighet att nå intresserade aktörer från den offentliga sektorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.