SpotSim - Simuleringsmodeller för punktsvetsar

Diarienummer 2013-03752
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål 1: Att ta fram en ny metod för automatiserad oförstörande provning av punktsvetsar med hjälp av termografi. Målet är delvis uppfyllt; metoden är ännu inte färdigutvecklad. 2. Att ta fram nya simuleringsmodeller för att möjliggöra mål 1. Målet är delvis uppfyllt; simuleringsmodell finns, men kan ännu inte hantera alla de fall vi siktade på. 3. Att syntetisera och överföra kunskap från akademi till industri för att möjliggöra industriellt utnyttjande av metoden. Målet är uppfyllt; samarbetet akademi-industri har varit bra och nyttigt.

Resultat och förväntade effekter

De konkreta resultaten är en simuleringsmodell, ett antal genomförda simuleringar, ett antal genomförda experiment samt en stor mängd mätdata. De mindre konkreta resultaten är ökad kunskap hos de inblandade. Resultaten visar att metoden fungerar och har stor potential, men kräver mer utvecklingsarbete, vilket också medförde att automation av metoden inte kunde genomföras inom ramen för projektet. Dock planerar vi att fortsätta projektet och hoppas på sikt kunna sälja sådana system.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med Linköpings Universitet (LiU) och Högskolan Väst (HV). HV har genomfört experiment i labmiljö på material (punktsvetsar) från en potentiell kund. En ingenjör från TST har handletts av forskare från LiU för att ta fram nya simuleringsmodeller. Framtagandet av dess modeller visade sig vara svårare och mer tidskrävande än väntat, och den slutliga integrationen/demonstrationen kunde inte genomföras under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.