SPETS Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan

Diarienummer 2017-03535
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET
Bidrag från Vinnova 13 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

SPETS ska öka lärosätenas förmåga att på ett strukturerat och målinriktat sätt skapa och utveckla långsiktiga, ömsesidigt värdeskapande, strategiska partnerskap med externa aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till att skapa en samsyn kring begreppet strategiska partnerskap. Vidare ska projektet klargöra vilka förutsättningar och resurser som krävs för framgångsrika strategiska partnerskap samt hur potentiella partnerskap kan identifieras. Beskriva etisk problematik i samband med strategiska partnerskap, hur forskares frihet och integritet kan bevaras. Systematisering av hur strategiska partnerskap kan kommuniceras och förankras internt och externt. Ge förslag på hur bättre resultat och effekter kan uppnås inom ett strategiskt partnerskap.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har fem huvudsakliga arbetsområden, Workpackages. Dessa leds av en WP-ledare som också ingår i projektledningsgruppen. WP1: Analys av tidigare arbeten, definition av begreppet "strategiska partnerskap", kriterier, processutveckling, etisk problematik. WP2: Intern involvering, ta fram metoder och modeller för ökad involvering. WP3: Extern involvering, metod och processutveckling, näringsliv, off. sektor, ideell sektor, uppdragsgivare. WP4: Projektledning. WP5: Ta fram plan för lärande, systematiskt arbete med lärande och kommunikation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.