Smarta Äldre

Diarienummer 2013-01922
Koordinator Örebro kommun - Social välfärd
Bidrag från Vinnova 4 366 013 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

En testbädd med syfte att utifrån slutanvändarnas behov fånga upp idéer, testa/utveckla, underlätta för kommersialisering o exponering av nya smarta tekniska lösningar och innovationer som förlänger äldres o funktionsnedsattas möjlighet att bo i hemmiljö m bibehållen självständighet. Målet var att ha en etablerad, väl förankrad och välkänd testbädd. Testbädden har etablerats av Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet & Alfred Nobel science park. Testbädden är etablerad och förankrad m en aktörskonstellation som driver testbädden vidare efter projektets slut.

Resultat och förväntade effekter

En etablerad och förankrad testbädd, med en aktörskonstellation som driver testbädden vidare efter projektets slut. Genomarbetad struktur,arbetssätt och samverkan för möta behov från idébärare för att främja utveckling av lösningar/innovationer som gynnar både innovatören och slutanvändaren. Testbädden är känd på regional, nationell och internationell nivå. Samverkan med innovationsstödjande aktörer för kortare tid från ide-innovation. Tydliggjort erbjudande till företagen för medverkan. Samarbete och nätverk med aktörer för utveckling av boenden för äldre.

Upplägg och genomförande

Örebro kommun, Region Örebro län, Alfred Nobel Science park o Örebro universitet har drivit projektet. Projektet har haft en styrgrupp m repr från alla parter. Projektledare har koordinerat projektet tillsammans m ledare från varje part som arbetat operativt att utveckla testbädden. Referensgrupp har knutits till projektet. En struktur för samverkan m parter och innovationsaktörer finns. Processer o rutiner framtagna för idéer/tester. Fokus på behov från verksamheterna för bästa lösning o testmiljö för att möta innovatörens behov. Testbädden drivs vidare eft projektets slut.

Externa länkar

www.smartaaldre.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.