Släppduk för hållbar betong

Diarienummer 2013-03417
Koordinator SCANDINAVIAN NONWOVEN AB
Bidrag från Vinnova 1 140 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektets gång så har vi tittat på alternativa material och även på material som varit sammansatta av olika material te.x PP och PE men även fört diskussioner om att belägga materialet med olika tillsatser för att förstärka framförallt materialets ´släppfunktion´. I våra undersökningar så har vi inte hittat något alternativ som kombinerar de testade materialets egenskaper, användarvänlighet och prisfördel på ett sätt som skulle ge alternativen en fördel. Framförallt så ser vi en viss miljörisk med att belägga materialet med de alternativ som skulle vara aktuella.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftade till att få fram en produkt som kan öka vår konkurrenskraft och samtidigt bidra till samhällsekonomiska vinster genom att förlänga livslängden på viktiga infrastrukturprojekt. Effekterna av det ger en långsiktig positiv besparingseffekt både på samhällsekonomin, på miljön och på arbetsmiljön. Utmaningen med produkten är att förändra ett invant arbetssätt inom en traditionsenlig bransch. Detta kommer att kräva insatser i form av information till branschen, få till stånd större pilotprojekt och marknadsföring riktad till berörda beslutsfattare.

Upplägg och genomförande

1. Tester och utvärdering av de olika släppdukarna har gjorts av CBI vilket gjort att vi kunnat fastställa vilket material som fungerar. 2. Marknadsundersökningen har gjorts genom intervjuer med ett antal olika företag i branschen 3. En kravspecifikation har tagits fram för att säkerställa de nödvändiga egenskaperna. 4. Tillsammans med tillverkaren så har vi fastställt vilka parametrar som skall gälla vid produktionen. 5. CBI har genomfört tester av släppduken för att fastställa att den fungerar under olika förhållanden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.