Självlärande plattform för energioptimering för fastigheter

Diarienummer 2015-05596
Koordinator STOCKHOLM COOLING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektet syftade till att ta fram en prototyp för att automatisera manuella moment i energioptimering som kan indikera om en sådan produkt kan bli kommersiellt gångbar. Vidare syftade projektet till att fastställa vilka aktörer som har störst incitament att byta från manuell optimering. Vi har genom projektet kunnat både välja och välja bort hårdvara samt ta beslut om vilka prestandakrav som är relevanta. Vi har även kunnat ringa in vår målgrupp utifrån för vem produkten gör störst nytta.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genomfört projektet med så kallad ´rapid prototyping´ som metod i syfte att löpande inhämta återkoppling från såväl samtliga tekniska delar i projektet samt från tilltänkta kunder. Vi har funnit att vi i högre grad än väntat kan använda oss av på marknaden redan befintliga komponenter vad avser den tekniska plattformen och vidare har vi funnit att även om vår målgrupp ser ett mervärde i ny teknik så tvekar de kring att vara först ut.

Upplägg och genomförande

En viktig lärdom tidigt i projektet var att vår projektorganisation var onödigt stor och något spretig och vi valde därför att köpa in mer av utredningarna från en något större leverantör istället för att förlita oss på flera enskilda individer vilket är vad vi hade planerat från början. Vidare så upptäckte vi ganska kort efter projektstart att vi hade underskattat arbetsinsatserna inom marknadsanalysspåret och av budgetskäl så omförhandlade vi ersättningar mot andelar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.