Samverkan synliggjord - begrepp för högskolesektorns samverkan

Diarienummer 2017-03525
Koordinator Stockholms universitet - Ledningskansliet
Bidrag från Vinnova 4 951 900 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

SAMSYN ska ta fram en vägledande nomenklatur för samverkan inom högskolesektorn och mer områdesspecifika begreppsdefinitioner. Ett gemensamt språk underlättar kommunikation och förståelse för vad samverkan är och kan vara, för såväl externa parter som inom universitet och högskolor. Det skapar förståelse för lärosätens olika förutsättningar och ökar möjligheterna till utbyten. När parter har tillgång till ett gemensamt språk stärks förutsättningarna för framgångsrika samarbeten.

Förväntade effekter och resultat

SAMSYN är ett metaprojekt med det övergripande syftet att mejsla fram en samverkansnomenklatur för högskolesektorn och dess samarbetspartners. Nomenklaturen och de mer områdesspecifika begreppsdefinitionerna ska spridas och vara vägledande i lärosätenas egna strategiska och praktiska frågeställningar och för sektorn mer gemensamma frågor, i allt från meritering till definition av kunskapstillgångar eller nyttiggörande. Slutresultatet lämnas i form av en wiki med utvecklingsmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

SAMSYN involverar brett, från både lärosäten och dess samverkansparter. Projektet samarbetar också nära flera av de parallella projekten för att ta tillvara deras kunskapssammanhang. Praktiskt används ett iterativt arbetssätt, i sig en lärprocess för de engagerade, och ett wiki-verktyg som ett processtöd vilket dessutom paketerar slutresultatet. En stor del av projektet ägnas åt att sprida resultat och stödja utvecklingen med riktade informations- och utbildningsinsatser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.