Samverkan mellan forskning och rådgivning för effektivare kunskapsutveckling i den gröna sektorn

Diarienummer 2014-05633
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Administrationen i Skara
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att skapa effektivare kunskapsutveckling genom ny forskning och metodutveckling kring ett nationellt kompetenscentrum för rådgivning (KCR). Efter att ha utvecklat och implementerat nya former för samverkan mellan forskning och rådgivning, samt att de regionala noderna knutits samman till en nationell helhet, så kommer erfarenheterna att spridas så att metoderna kan komma till nytta även för fler sektorer i samhället. Projektet ska också öka möjligheterna till att driva och utveckla idéer kring den gröna sektorn och skapa impact i samhället.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till ökad samverkan inom den gröna sektorn särskilt m.a.p. stärkt kunskapsdialog mellan akademin och det omgivande samhället, mer specifikt rådgivningssektorn. Effekterna är både lokala, regionala och nationella. Utbildning i rådgivningsmetodik för studenter och yrkesverksamma rådgivare ökar. SLU Holding förväntas med stärkt kompetens inom affärsutveckling, ny kommunikationsplan och ökande idéinflöde arbeta med 100 nya projekt under 2015, och med en omsättning av 10 projekt som efter utveckling har potential att påverka samhället positivt.

Planerat upplägg och genomförande

En nationell webbplattform KCR sätts i bruk. Forskningsprojekt genomförs och resultatet implementeras i KCR:s arbete. En utbildningsplan för SLU:s studenter presenteras, kurser med rådgivningsorganisationer genomförs. En workshop arrangeras för samtliga intresserade svenska lärosäten. SLU Holding är en aktiv projektledare i verifieringsprocessen och den kompletterande kompetensen och resursen till idébärarna. SLU Holding samarbetar i varje region med andra aktörer (innovationskontor och holdingbolag) i bedömningen av vilka projekt som beviljas verifieringsmedel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.