Samordning av småskalig bioenergibransch för framgångsrik FoI (forskning och innovationer)

Diarienummer 2013-02612
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att visa lantbrukssektorns möjligheter inom området bioenergi och biomassaproduktion och att inspirera till utvecklingsinsatser samt att ge förslag på hur Sverige kan arbeta strategiskt för att nå områdets uttalade mål. På kort sikt är målet att området är ett samordnat och känt branschområde med en drivande funktion inrymd hos en befintlig aktör. På medellång sikt är målet att området bidrar till minskade utsläpp, ekonomisk utveckling och arbetstillfällen inom lantbruket. På lång sikt ska svenskt lantbruk kunna vara självförsörjande och oberoende av fossila resurser.

Resultat och förväntade effekter

Det finns ett behov att synliggöra vilka möjligheter det finns, marknadens behov samt att skapa en gemensam framtidsbild kring lantbrukets utvecklingsmöjligheter. Lantbruket består av många små aktörer och det finns idag en brist på samverkan och kommunikation. Det finns ett behov att skapa möteplatser, etablera samtalsgrupper för erfarenhetsutbyte. För att nå ut till många aktörer finns ett behov av en gemensam plattform/informationskanal som samlar information kring ny kunskap och behov. Det behövs ett nätverk för att bevaka svenska intressen samt lobba mot EU-kommissionen.

Upplägg och genomförande

För att få en överblick över områdets satsade medel har en forskningskarta för 2012 gjorts. Kartan ger en samlad bild över vilka finansiärer, resurser, aktörer och typ av forskning som varit aktuell inom området småskalig bioenergi från lantbruket. För att beskriva de forskningsbehov och andra aktiviteter som behövs/kvarstår skickades en enkät ut våren 2014, till över 100 sakkunniga personer för respektive värdekedja. Inom ramen för projektet anordnades den 6 maj 2014 en workshop hos KSLA med titeln ´Hur vill Du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas?´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.