Sambanden mellan Immateriella tillgångar, digitalisering, innovationer, tillväxt och värdeskapande

Diarienummer 2017-04469
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 3 736 700 kronor
Projektets löptid januari 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Ansökningsomgång Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv

Syfte och mål

FoU driver skapandet av immateriella tillgångar (IAs), immateriella rättigheter (IPRs) och innovationer, vilka i sin tur driver ekonomisk tillväxt och värdeskapande, som i sin tur driver fortsatt FoU osv. i vad som kan kallas en ”innovationsspiral”. Projektets syfte är att öka vår kunskap om styrning (management), ekonomi, juridik och teknologi (MELT) kring a) de teoretiska och empiriska relationerna mellan de 5 nyckelfaktorerna i innovationsspiralen: FoU, IA och IPR, innovationer, tillväxt och värdeskapande samt b) hur digitala teknologier interagerar med dessa relationer.

Förväntade effekter och resultat

Ökad kunskap om variabelrelationerna i innovationsspiralen och hur dessa interagerar med digitala teknologier kommer att vara värdefull för policy-beslut och policy-forskning om innovations- och IP-frågor på makro- och mikro-nivå i Sverige och utomlands. Tvärvetenskaplig ”MELT-kunskap" resulterar sannolikt i teoretiska och empiriska bidrag inom flera skärningsområden såsom innovationsekonomi, juridik kring IA och IPR och nationalekonomi, samt teknologistyrning. Projektet kommer också generera läromaterial samt bidra till en ökad allmän medvenhet om innovation och IA/IPR-frågor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 6 delstudier: A1. FoU, IP, innovation, tillväxt och socialt värdeskapande - en internationell statistisk analys B1. Värdering och värdedelning av IPR och IA samt konsekvenser för FoU-strategier B2. Modellering av IA, innovation och s.k. endogen rekombinant ekonomisk tillväxt B3. Analys av patentinformation C1. Roll och design av IPR för databaserade industrier C2. Utveckling av FRAND-baserad licensiering och prissättning på IA/IPR-marknader. Delstudierna är komplementära, relaterade till digital teknologi och till nyckelfaktorerna i innovationsspiralen.

Externa länkar

Hemsida där flera av projektmedlemmarna finns beskrivna, samt respektives tidigare forskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.