RUBTEX - Hållbar optimering av vidhäftning mellan gummi och textil

Diarienummer 2016-05473
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Vid tillverkning av textilarmerade gummiprodukter som t.ex. luftkuddeelement krävs i dagsläget användning av kemikalierna resorcinol och formaldehyd för att nå erforderlig vidhäftning mellan gummi och textil. Dessa kemikalier är hälso- och miljöfarliga och diskussioner pågår om lagstiftad begränsning av användningen, varför det finns ett stort behov av att hitta alternativ. Målet med projektet är att med nya kemikalier och processer nå upp minst till dagens vidhäftningsnivå och att skapa förutsättningar för snar implementering i tillverkning av luftkuddelement.

Förväntade effekter och resultat

I dagsläget finns inget känt miljövänligt alternativ till resorcinol och formaldehyd som ger tillräckligt hög vidhäftning mellan gummi och textil. Genom att utveckla koncept som sammanställts i tidigare förstudie förväntas realistiska alternativ till dagens system kunna identifieras. Implementering av nya vidhäftningsteknologier kommer att stärka ingående företags konkurrenskraft i takt med skärpt kemikalielagstiftning och öka möjligheterna till nya marknader, vilket i båda fall förväntas leda till ökad tillväxt inom svensk gummiindustri och ge fler arbetstillfällen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre etapper. Den första fokuserar på att, genom försök i labbskala, identifiera alternativa kemikalier och processer som indikerar en vidhäftningsnivå enligt fastställda tekniska krav. Den andra delen leder till prototypframtagning och övergår den tredje delen till fullskaleförsök. Den sista delen innehåller även framtagning av implementeringsplan för kommersialisering av konceptet. Vid varje etappslut sammanställs resultaten och beslut fattas om vilka vidhäftningsteknologier som är lämpliga att arbeta vidare med i nästa steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.