RISE Social and Health Impact Center

Diarienummer 2018-02512
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Affärs- och Innovationsområde Hälsa och Life Science
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

RISE Social and Health Impact Center (SHIC) höjer takten i hur kunskap omsätts till praktisk verksamhet och förbättrar förmågan att kvalitetssäkrat mäta sociala och hälsomässiga effekter för såväl samhälle som individ. Projektmålet är att SHIC till 2021 ska vara fullt etablerat med kompetens och kapacitet att ge strategiskt och operativt stöd till offentlig sektor i utformning, beställning/upphandling, genomförande och utvärdering av lösningar som bidrar till systemomställning mot preventiva snarare än reaktiva arbetssätt inom hälsa och välfärd.

Förväntade effekter och resultat

RISE är genom centret en bärande del av det svenska ekosystemet för social innovation och välfärdsutveckling från 2021. På europeisk nivå är RISE SHIC en erkänd aktör som bidrar med tekniskt stöd och praktiska case till EU:s agenda för social utveckling. Resultat: - I samarbete med kommuner, landsting/regioner och statliga aktörer genereras kunskap om effektiva insatser, standard för mätning av sociala effekter samt utfallsfokuserade modeller avseende kontraktering och upphandling. - Spridning och erfarenhetsutbyte med akademi och aktörer i Sverige och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

SHIC etableras genom en kombination av strategiska och operativa initiativ. Kärnan i centrets arbete är de konkreta case som drivs i samarbete med offentliga aktörer där metoder och modeller testas och där värdefull kunskap genereras som återanvänds och slutsatser kring policy dras. Strategiskt etableras samarbeten med akademi, aktörer i andra länder samt med offentliga aktörer för kapacitetsuppbyggnad och case-generering. Från lärdomar och erfarenheter utformas policyförslag i syfte att förbättra ekosystemets funktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.