Renewal of manufacturing

Diarienummer 2014-06344
Koordinator Lunds universitet - Internationella miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 1 999 995 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att bidra till förståelsen för den biobaserade cirkulära ekonomins potential till att stimulera hållbar omvandling av tillverkningsindustrin särskilt med avseende på nya värdekedjor uppfylldes genom analys och beskrivning av tre fallstudier. Målet att belysa nya aspekter av innovationspolitikens betydelse för att stödja övergången mot hållbar cirkulär bioekonomi i Finland och Sverige möttes genom analys av nuvarande policies inom området och policyrekommendationer till stöd för förnyelse inom tillverkning inom skogsbaserade industrier i den önskade riktningen.

Resultat och förväntade effekter

Finska och svenska definitioner av bioekonomi betonar övergripande hållbarhet, vilket inte alltid är lätt att uppnå för skogsbaserade produkter och processer. Förnyelse av tillverkningen bör säkerställa hållbarheten för hela bioekonomin till förmån för aktörer med global konkurrenskraft. Policies för bioekonomi och cirkulär ekonomi är löst sammankopplade. Förnyelse mot en cirkulär bioekonomi hindras av två brister: produkter som inte är konstruerade för en cirkulär ekonomi, och materialinsamlare som inte samarbetar med potentiella användare av återvunnet material.

Upplägg och genomförande

Förändringar i sociotekniska system analyserade med multi-level perspective och tekniska innovationssystem visade sig vara fruktbara och givande angreppssätt. Den metod som angavs i projektbeskrivningen omfattade intervjuer och erfarenheter från innovatörer, forskare och företagare, miljöeffektanalys, policyanalys, etc. visade sig ändamålsenligt och följdes genom hela projektet. Insamlat material kunde speglas i det teoretiska ramverket och bedömdes ge ett bra underlag för analysen.

Externa länkar

Sidan ger en kort sammanfattning av projektets bakgrund och syfte same medverkande forskare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.