Produktion av uppskalade Na-jonbatteriprototyper med en ny katodmaterial

Diarienummer 2017-03103
Koordinator LiFeSiZE AB
Bidrag från Vinnova 1 407 847 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Projektet siktar på att verifiera en billig och “grön” syntesmetod för produktion av kommersiella volymer av ett högst lovande katodmaterial. Detta kan resultera i ett tidigt genombrott för materialet på den snabbväxande världsmarknaden för Na-jonbatterier. Materialets prestanda kommer att demonstreras i en serie batteriprototyper som ska ge det nödvändiga underlaget för en realistisk bedömning av vilka investeringar som behövs för att föra ut materialet på den internationella marknaden. Primär tillämpningsområde föursätts vara lagring av förnybar energi.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt projekt kommer att skynda på en övergång från Li- till Na-jonbatterier inom framförallt storskaliga tillämpningar där det i framtiden kommer att behövas mycket stora mängder batterimaterial. Enbart Li-jonbatterier kommer inte rimligtvis att kunna tillfredsställa marknadsbehoven inom transport- och (förnybar) energilagringssektorn. Utnyttjande av lättillgängliga och billiga råmaterial för de nya Na-jonbatterierna kommer att möjliggöra energilagring i en massiv skala och kan bidra till att öppna dörren för Sverige att stärka sin position inom batteriområdet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre faser: 1. Uppskalning av den nya syntesprocessen för katodmaterialet samt beläggning och utvärdering av industriskaliga Na-jonbatterikatoder baserade på det nya materialet. 2. Produktion av en serie Na-jonbatteriprototyper i en nyinstallerad pilotlina hos LiFeSiZE AB i Uppsala. 3. Kritisk testning och utvärdering av dessa Na-jonbatteriprototyper med sikte på kommersialisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.