Produkter som möjliggör att polyuretanets enastående isoleringsförmåga bättre kan utnyttjas inom byggbranschen

Diarienummer 2015-01745
Koordinator AKTIEBOLAGET POLYTERM ISOLERING
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Hitta 1 4 segment med hög potential samt utveckla och segmentsanpassa produkterna. För att nå målen har arbetet innefattat följande aktiviteter: Utvärdera marknadspotential, kostnader och risker för möjliga marknadssegment. Utreda hur produkten bör anpassas för att kunna möta behoven på respektive segment. Besvara frågorna kring vilka tester, certifieringar och referenser som krävs. Utreda hur produkten bör konstrueras/anpassas för att kunna möta behov inom olika marknadssegment. Hitta vägar ut på marknaden. Vilken strategi bör väljas för de olika delmarknaderna?

Resultat och förväntade effekter

De mest intressanta segmenten för produkten är: Servicebyggnader, förråd och garage i anslutning till flerbostadshus. Modulhus för bland annat omsorgsboende. Ombyggnad av flerbostadshus, exempelvis miljonprogramsområden. Produkten kan vidareutvecklas, men håller i allt väsentligt för lansering. Dock krävs ytterligare produktdokumentation, tester och certifiering främst inom brandskydd, isoleringsegenskaper jämfört med konventionell isolering samt fukt. Ett faktiskt test har genomförts på marknaden med mycket gott resultat. Förfrågningar om nya projekt finns.

Upplägg och genomförande

Vi ville besvara frågorna ´Var på byggmarknaden har ett polyuretanbaserat byggelement störst möjligheter ´samt´ Vilka produktanpassningar, tester och certiferingar krävs. Ett 40-tal branschföreträdare - småhusbyggare, entreprenörer för flerbostadshus, privata konsulter, beställare, arkitekter, testinstitut m fl ingick i referensgruppen. De flesta har intervjuats vid personliga möten. Branschen går mot måttanpassade delar som monteras på plats. Detta passar denna produkt dåligt. Dock finns möjligheter då många liknande välisolerade byggnader ska uppföras på kort tid

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.