Processtyrning och ytfunktionalisering vid tillverkning av det nanoporösa materialet Quartzene®

Diarienummer 2013-00384
Koordinator Svenska Aerogel AB - Svenska Aerogel AB, Gävle
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att förbättra, säkerställa och kvalitetsäkra de viktigaste stegen i tillverkningen av materialet, särskilt då den våtkemiska delen av processen, för reproducerbar och miljövänlig process. Metoder och produkter för hydrofobering av materialet har undersökts. Målen för projektet har väsentligen uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet utnyttjas i den detaljutformning av fullskalig process som f n pågår

Upplägg och genomförande

Projektet har till stor del genomförts som en iterativ process mellan företaget och SP KM. Det arbetet har varit pragmatiskt och konstruktivt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.