Pilotprojekt Tjänstedesign som drivkraft för att öka förädlingsvärde i tillverkande företag.

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Lund
Bidrag från Vinnova 290 600 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa kunskap om tjänstedesign och metoder/processer för att skapa mervärde för tillverkande företag. Fem företag har adresserats i två seminarier och genom enskilda konsultationer. Från detta har 3 behovsområden lyfts fram. Samtliga med fokus på nya erbjudanden: -Relations- och marknadsbyggande genom design av ett utbildningserbjudande. -Design av ett servicekoncept för att addera värde till befintliga produkter genom service-blueprinting. -Formering av gemensamma erbjudanden till nya marknader genom lead-user studier och kundförståelse.

Resultat och förväntade effekter

Företagen har genom ökad kännedom om tjänstedesign och metoder därför kunna adressera problemställningar som ligger i linje med företagets egen strategi. Detta har, överförväntan, inneburit att man kunnat konkretisera tjänsteutvecklingskoncept och ta dessa vidare i den egna organisationen.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft stor fokus på att adressera företagen på ett sätt som är så tids- och kostnadseffektivt som möjligt från deras sida. Upplägget med två seminarietillfällen och mellanliggande arbete har visat sig fungera mycket väl. Detta har inneburit att företagen kunnat fullfölja projektet fullt ut och kunnat koppla det starkt till den egna verksamheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02945

Statistik för sidan