Pilotprojekt affärsskrädderi

Diarienummer 2014-03225
Koordinator MOVEXUM AB
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet för piloten under 2014 har som beskrivits ovan primärt varit att få en första verifiering av marknadsbehovet av ask och ett möjligt urval av nya kundprojekt i det fall piloten kommer att kunna fortsätta in i en fas 2 under 2015. Genom pågående materiallogistikprojekt och både företagskontakter och en skanning av liknande initiativ i landet så anser vi att behovet är bekräftat men efterfrågan inkluderande betalningsvilja för ask´s tjänster återstår att testa i skarpt läge genom fler skarpa kundprojekt. Nya projektmöjligheter har identifierats, bl.a. för Holmen Iggesund...

Resultat och förväntade effekter

Piloten har tydligt bekräftat att det idag finns ett tomrum mellan stora företags behovsägare och SME-företag. Ask fyller detta tomrum och skapar affärsmöjligheter för SME-företag som annars inte skulle uppstå, eller som i varje fall skulle uppstå mycket sällan. Från materiallogistikprojektet med Sandvik och Ovako så har en uthållig affär och tillväxtmöjlighet skapats för Invotech Solutions. Ask har som nämnts ovan varit en avgörande faktor för att denna affär skapats, något som kan skalas upp för fler SME-företag och för fler behovsägare i stora företag i kommande projekt.

Upplägg och genomförande

Den genomförda piloten och grundförutsättningarna för ask är att behovet är utgångspunkten och att affärsnytta måste skapas för behovsägaren i det stora företaget för att därefter affärsnytta skall kunna uppstå för SME-företaget. I piloten har har därför upplägg och genomförande varit inriktat på att söka behov och behovsägare i det stora företaget som ett första steg. Vår analys är att både ask som verksamhet och kundprojekten måste bygga på uthållighet, närvaro och utnyttjandet av innovationssystemet. Potential, betalningsvilja och skalbarhet legitimeras genom goda exempel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.