Phosphorus Recycling of Mixed Substances PROMISE

Diarienummer 2013-05232
Koordinator Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag från Vinnova 1 339 500 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett hållbart nyttjande av fosfor (P) förutsätter återföring av P från organiskt avfall till jordbruket. Projektets syfte var att utvärdera hur lämplig användning av rötrest i lantbruket är genom att kartlägga innehåll av kontaminanter (tungmetaller, läkemedelsrester och patogena mikroorganismer), samt att utvärdera metoder för säker återföring av P. Resultaten kan utgöra en bas för fortsatt forskning, har gjorts tillgängliga för beslutsfattare m.fl. och kan bidra till en effektivare återanvändning av P i organiskt avfall samt minskad eutrofiering av Östersjön.

Resultat och förväntade effekter

Reduktion av patogener beror till stor del på behandlingstemperatur men påverkas även av andra faktorer. Patogener reduceras vid termofil rötning och pastörisering men inte nämnvärt av mesofil rötning. Tungmetaller och antibiotika påverkas obetydligt oberoende av temperatur i rötkammaren. De flesta risker elimineras vid termo-kemisk behandling. Resultaten och en provbank är tillgängliga för framtida forskning och för beslutsfattare och kan därmed bidra till höjd kvalitet på organiska gödselmedel och ökad användning av denna värdefulla P-resurs.

Upplägg och genomförande

Prover samlades in från 29 anläggningar för rötning av i huvudsak gödsel och avloppsslam i Finland, Tyskland och Sverige. Förekomst av kontaminanter och hur behandling påverkade förekomsten av dessa studerades. De mikrobiologiska analyserna inom projektet utfördes av SVA. Inom projektet har även en laboratoriestudie utförts för att jämföra bakteriell reduktion och tillväxt i rötrest efter att pastörisering gjorts före respektive efter rötningen. Vidare så gjordes en toxikologisk studie med antibiotika.

Externa länkar

Information om hela projektet Information fokuserade på de hygieniska aspekterna av projektet, dvs. den del som vi på SVA bidragit med.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.