PExATool

Diarienummer 2013-01115
Koordinator GU VENTURES AB - GU HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att ta fram ett anpassat och verifierat instrumentet som kan säljas till kunder, som ett verktyg inom forskning, eller som en tjänst att tillhandahålla prov från försökspersoner i olika studier. Projektet har även syftat till att paketera och validera affärskonceptet innehållande instrument, programvara, installation, support, tillverknings- och försäljningsprocess, samt IPR. Affärsmodellen innebär att PExA på ett övertygande sätt ska nå ut till identifierade kundgrupper. Vi upplever att projektet varit mycket framgångsrikt och att vi uppnått våra mål.

Resultat och förväntade effekter

Resultat är ett verifierat och anpassat instrument, PExA 2.0, som serieproducerats och håller på att färdigställas för en internationell lansering på forskningsmarknaden. Genom att PExA 2.0 blir tillgänglig för forskargrupper, som söker biomarkörer för att kartlägga stora lungsjukdomar, såsom KOL och astma, skapas förutsättningar för att redan i ett tidigt skede identifiera patologiska förändringar i sjukdomsförloppet.

Upplägg och genomförande

Arbetet har strukturerats ï fyra block, s.k. milstones; 1)verifiera marknaden, 2)ta fram kravspecifikation, 3)anpassa produkten och 4)verifiera mot användare och kunder. Genom att följa projektets arbetsstruktur, upplevde vi att prioriteringen av arbetsuppgifterna skedde i rätt ordningsföljd vilket bidragit till att uppfylla de syften och mål som formulerats för projektet.

Externa länkar

PExA ABs publika hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.