Påverkansplattform Grafen teknologier

Diarienummer 2014-01733
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har som syfte att aktivt stärka Sveriges deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprojekt samt att påverka kommande utlysningars innehåll och därmed ytterligare förbättra möjligheterna för svenska aktörer att delta. Målen är att öka svenska företags deltagande i aktuella utlysningar, uppdatera innovationsagendan för att fokusera arbetet på de områden som är av svensk industriell relevans, påverka europeiska och nationella aktörer inom arbetsgrupper, plattformar och/eller finansieringsorganisationer för att satsa på de identifierade områdena.

Förväntade effekter och resultat

ökat deltagande samt involvering av svenska industrier i framtagandet av en tydlig bild över hur de önskar se utformning av kommande H2020-utlysningars innehåll, samt därmed skapat bättre förutsättningar att framgent söka och landa dessa utlysningar. Resultatet är att svenska företag har ökad kännedom om möjligheterna med H2020, har ökat utnyttjandegraden av de satsningar som finns, samt är involverade i påverkansarbetet gällande kommande utlysningar redan i dess uppstartsfas.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är uppdelat i 4 arbetspaket.

1. Kartläggning och identifiering av existerande plattformar samt relevanta personer i Sverige och Bryssel (points of contacts) att samverka med.

2. Informationsanalys och utarbetning av processer där insamlad info ger konkreta underlag till grund för framtida strategier baserade på ett antal frågeställningar med potential att utvecklas till utlysningar inom H2020.

3. Aktiv påverkan genom aktiviteter med syfte att sprida och förankra frågeställningar och koncept vid kommissionen.

4. Samarbete med SIO Grafens kommunikationsplattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.