Patientupplevelselabbet

Diarienummer 2017-02137
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Experio Lab
Bidrag från Vinnova 3 450 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Målet är att Patientupplevelselabbet skall ge ökade förutsättningar att utveckla och implementera policys på nationell, regional och verksamhetsnivå som stärker patienters ställning och en personcentrerad och användardriven utveckling. En ytterligare ambition är att bidra i internationell samverkan och utgöra en svensk spets för designdriven policyutveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet. Genom konkreta projekt i vårdens vardag kombinerat med ett dubbelriktat lärande kan vi bättre förstå kopplingen mellan policy, kultur och användarcentrerad verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Patientupplevelselabbet fokuserar på patienters upplevelser för att stödja transformationen av processer, kunskap och styrning inom hälso- och sjukvården och kopplingen till policyutveckling inom området. Designdriven innovation inbäddad i kärnverksamheten skapar unik kunskap om behov som kan utmana och utveckla policys. Detta möjliggör för verksamheter att snabbt svara på förändrade förutsättningar, möta specifika målgrupper, individanpassa och integrera resursen patient i tjänster som levereras.

Planerat upplägg och genomförande

LiV/Experio Lab samverkar med andra landsting som alla har inbäddade designdrivna innovationsmiljöer. En samordningsgrupp och arbetsgrupp med ansvariga för respektive miljö är bildade, samverkan kommer att bedrivas med LiV som koordinator. Kärnan är designdrivna, samskapande processer där användare (av både policy och hälso- och sjukvårdstjänster) och beslutsfattare tillsammans utvecklar kunskap och synliggör förbättringspotential.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.