Optimering av gynekologiska och urologiska undersökningar via användar-centrerade designmetoder

Diarienummer 2014-02716
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Bidrag från Vinnova 266 800 kronor
Projektets löptid september 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att med enkäter insamla information för att i samarbete med personal och patienter utveckla en könsneutral ´pelvic examination chair´ utan benstöd som alternativ till en traditionell gynstol. Sommaren 2014 inleddes ett samarbete med Oscar Instrument och en kravspecifikation upprättades där bristerna listades på befintliga gynstolar. En könsneutral modell utvecklades, prototyper producerades och utvärderades av personal och patienter. Syfte och mål uppfyllelse med denna studie är således infriat.

Resultat och förväntade effekter

Prototypen för gynekologiska/urologiska undersökningar, den könsneutrala ´pelvic examination chair´, utvärderades med enkäter. Totalt erhölls svar från 42 undersökningar och patienters respektive läkares upplevelser av dessa. Svaren påvisade skillnader och en signifikant mer positiv upplevelse (i genomsnitt p

Upplägg och genomförande

Efter genomgång av kravspecifikationen med samarbetsföretaget, Oscar Instruments, framtogs en prototyp för en könsneutral ´pelvic examination chair´. Två prototyper tillverkades och utvärderades på olika sjukhus: Akademiska sjukhuset i Uppsala respektive Danderyds sjukhus. Undersökningssituation utvärderades rörande bl.a. komfort, värme, avslappning, obehag och integritetsintrång vid undersökning av underlivet. Statistiska analyser gjordes med t-test som signifikant utföll till fördel för den nya modellen.

Externa länkar

Samarbetspart för utveckling av prototyp

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.