Omsorgsanalys: Innovativt verktyg, metoder och processer för systematisk kvalitetsutveckling av äldreomsorgen

Diarienummer
Koordinator Sirona AB
Bidrag från Vinnova 799 632 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Sirona har utvecklat Omsorgsanalys för systematisk kvalitetsutveckling inom omsorgen. Syfte är att tillgängliggöra och implementera Omsorgsanalys för vidareutveckling av förbättringsarbete i utvalda kommuner och initiera dialog med fler kommuner. Omsorgsanalys har tillgängliggjorts och använts aktivt. Målet var att samtliga deltagande kommuner efter projektslut skulle fortsätta användningen genom egen finansiering. Dialoger med ytterligare kommuner visar att fler ser värdet av produkten.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat var att Omsorgsanalys skulle implementeras som en del i kommunernas kvalitetsarbete samt användas aktivt som ett strategiskt uppföljnings-, utvecklings- och kommunikationsverktyg i utvecklingsarbetet. Projektet har väl bidragit till att uppnå förväntad effekt och gett Sirona möjlighet att satsa fullt ut på Omsorgsanalys, anpassat verktyget till kommunernas behov och har möjliggjort arbete med kommuner som nytt kundsegment.

Upplägg och genomförande

Sirona har utvecklat nulägesanalyser för deltagande kommuner som presenterats och spridits internt. I analyserna har förbättringsområden och strategier lyfts. Workshops och utbildningar har genomförts tillsammans med kommunerna och kommer fortsätta efter projektets slut. Exploateringen har accelererats med innovativa metoder, exv. visa Omsorgsanalys via videolänk istället för resor, vilket underlättat och sparat reskostnader och miljön. Implementeringen och kvalitetsutvecklingsarbetet fortsätter i samarbete med dessa och flera kommuner under 2013.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.