Ökad mångfald på tekniska utbildningar

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att öka mångfalden på tekniska högskoleutbildningar genom att börja där snedrekryteringen är värst idag: IT-utbildningarna. I denna förstudie har vi att utvecklat en första version av ett instrument för att mäta gymnasieungdomars attityder till högre IT-studier genom en pre- och en posttest. Mellan testerna fick en grupp tillgång till en kort introducerande programmeringskurs. Avsikten var att undersöka huruvida kursen kunde påverka attityderna till högre studier och i så fall hur.

Resultat och förväntade effekter

Preliminär utvärdering av enkätsvaren visar att de som gått programmeringskursen i genomsnitt INTE hade gått andra programmeringskurser eller hade andra motsvarande kunskaper. Dessa studenter var generellt positiva till ingenjörsutbildningar på högskolenivå och planerar att gå en sådan. Däremot tillhör de enligt egen utsago och enligt deras matematikbetyg generellt sett inte de bästa i sina respektive klasser, utan har relativt svagt självförtroende i matematik. Lika många tjejer som killar valde att gå kursen; problematiskt med det låga deltagandet dock.

Upplägg och genomförande

Lågt deltagande kan ha orsakats av enkätlängd och utformning, tidsbrist, ointresse för programmering, svårigheter med att rekrytera försökspersoner (starten försköts) mm. Skälen behöver analyseras inför fortsatt utveckling. Med de nu etablerade kontakterna finns möjligheter till bättre rekrytering framöver. Lika många tjejer som killar valde att gå kursen. De som svarade hade uppfattningen att andelen kvinnor som studerar programmering endast är marginellt lägre än andelen kvinnor vid ingenjörsutbildningar - trots att det i verkligheten är betydligt lägre.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.