Nya material till elektrokemiska sensorer i mikrofluidiska plattformar för användning i molekylär i genkänning

Diarienummer 2015-01482
Koordinator OBDUCAT TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 987 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla och modifiera ytan hos metallelektroder som kan användas för biosensorer inom mikrofluidik. Obducats roll var att utveckla och tillämpa nanoimprint litografi (NIL) för att tillverka nanostrukturerade elektroder. Målet var att designa och tillverka stämplar för NIL och att utveckla lift off-processen för de nanostrukturerade elektroderna samt att ta fram och leverera elektroder för provning hos annan konsortiemedlem. Detta mål har uppnåtts. Förbättringen av biosensorernas prestanda och möjliga vägar mot kommersialisering kunde dock inte utvärderas i slutlig tillämpning på grund av en kortslutningsdefekt.

Resultat och förväntade effekter

Nanostrukturerade fingerliknande elektroder har designats, framställts och levererats. Planen var att de tillverkade elektroderna på glas skulle utvärderas av konsortiemedlemmen MicruX med avseende på erhållen prestanda hos biosensor och möjliggörande av ny bio-igenkänning. Vid framgångsrika tester skulle en ny slags sensor ha testats i fallstudier med målet att utveckla system för patientnära vård. Vidare skulle en tekno-ekonomisk analys ha genomförts som underlag för att utvärdera kommersialiseringspotentialen. Eftersom en kortslutning upptäcktes i de levererade provelektroderna kunde dock inte testerna i tillämpning genomföras. Projektet har således resulterat i ett i princip fungerande elektrodkoncept inklusive tillverkningsgång men ytterligare insatser behövs för att kvalitetssäkra framställningsprocessen.

Upplägg och genomförande

Nanoelektroderna tillverkades på glassubstrat genom att förånga titan och guld. Ett processflöde togs fram för tillverkningen av de olika fingerliknande elektroderna. Elektroder för provning i tillämpning levererades till annan konsortiemedlem som upptäckte en kortslutning i provelektroderna. Kortslutningen medförde att nanolektrodernas prestanda i tillämpningen mikrofluidiska biosensorer inte kunde utvärderas. En kortslutning kan ha flera orsaker såsom stämpeln, renrummets skick eller utrustningen för efterprocessning. Det kan behövas speciella verktyg för att karakterisera och isolera den defekt som har skapat kortslutningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.