Nya drivmedel och policyinstrument för sjöfarten; analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa

Diarienummer 2014-03560
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 977 980 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Detta projekt syftade till att analysera olika lösningar för att minska utsläpp till luft från fartyg. Med data från verkliga fartyg beräknades minskningar i utsläpp och från detta minskade samhällskostnader vilket relateras till teknikkostnaderna för dessa fartyg. Vidare studerades miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv samt olika styrmedel. Målet för projektet, vilket också uppnåddes, var att få en analys av kostnader och nyttor för de olika fartygen samt att utreda hur dessa nyttor kan förverkligas med styrmedel.

Resultat och förväntade effekter

LCA analysen visar den stora förbättring som fås avseende hälsorisker, försurning och övergödning av dessa bränsle jämfört med traditionella bränslen. Dock fås inga stora effekter på klimat då bränslena är fossila. Kostnadsnyttoanalysen vísar genomgående på stor samhällsnytta av att inrätta NOX-emissions kontroll-zoner i Östersjön och Nordsjön. Ett antal andra styrmedel har analyserats avseende vilken effekt man kan förvänta sig avseende minskade emissioner. Ett styrmedel som framstår som lovande är en kombinerad NOX skatt och fond för investeringar i reningsteknik.

Upplägg och genomförande

LCA genomfördes med etablerade metoder. Bränsleproduktion, bränsletransport och drift av fartygen ingick. Ett antal kategorier har presenterats och jämförelser görs med liknande fartyg som använder traditionella bränslen. Kostnadsnyttoanalysen gjordes genom att samla in teknikkostnader från publicerade rapporter samt de deltagande företagen. Nyttan beräknas genom att studera hur minskade utsläpp av NOX, PM och CO2 minskar kostnader för hälsoeffekter, påverkan på gröda samt klimat. Styrmedel har studerats genom att jämföra incitament med teknikkostnader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.