Ny teknologi för ökad gobal produktivitet i skog och lantbruk

Diarienummer 2014-00264
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte och mål var att utveckla och demonstrera ett komplett automatiseringskoncept av SE-processen (SE=somatisk embryogenes) för granplantproduktion, från embryoproduktion i bioreaktorer till plantering av groddar i en osteril miljö. Utöver SweTree Technologies representerades projektägarna av Skogsbolagen Bergvik Skog, Holmen Skog, Sveaskog och Södra Skogsägarna. Huvudutvecklingsområden för SE projekt 4 (SE projekt 1-3 är föregångare till det nu genomförda projektet) var de två nya automatiserade funktionerna groningsplattform och APS (Automatiserat PlanteringsSystem).

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett komplett och fungerande automatiserat pilotsystem. Produktionen blev lägre än målet då tillgängliga cellinjer hade för lågt utbyte, vilket resulterade i få embryon och negativ påverkan på groddarnas kvalitet, samt att de nya funktionerna ej hann uppnå önskad mognadsgrad vilket försvårade kontinuerlig drift. Teknologin är dock så lovande och mogen att SweTree och Skogsbolagen fortsätter att investera i SE med syfte att kommersialisera automatiserad granplantproduktion med potential att markant öka lönsamheten och effektiviteten för skogsbruket.

Upplägg och genomförande

Projektets mål var att utveckla och demonstrera ett komplett automatiseringskoncept för SE-plant produktion. För detta behövde det adderas på automation av två produktionssteg. I design och implementation av dessa två nya steg så gällde det såväl att integrera stegen väl i processen som helhet som att erhålla robust funktion hos respektive del. Praktiskt så genomfördes utvecklingen i en iterativ process där hårdvara, protokoll och biologi samverkade och testades löpande. Detta var ett lyckat sätt att arbeta som kommer att tillämpas i den fortsätta utvecklingen av en automatiserade SE-process.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.