Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Novel friction material solutions for piezoelectric micro-motors

Diarienummer
Koordinator PIEZOMOTOR UPPSALA AKTIEBOLAG (PUBL) - PiezoMotor Uppsala Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 299 700 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte och mål med att ge vägledning till fortsatt utveckling av drivsystemet för PiezoMotor AB:s motorer baserade på piezokeram, främja samarbetet mellan industrin och forskningen på Uppsala Universitet och, mer specifikt, att öka friktionen mellan drivytorna i PiezoMotors produkter. Alla tre av dessa har blivit uppfyllda inom projektets ramar. Det har även skett kompetensutbyte mellan parterna som inte varit relaterat till det specifika projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kunnat påvisa att det finns möjlighet att belägga drivytorna med material som ger högre friktionskoefficient. På grund av begränsning i tid i förtudien har bara initiala tester med avseende på livslängd genomförts. Resultaten är positiva men det krävs ytterligare optimering av materialval och deponeringsprocess för att ytterligare förbättra livslängden. Projektparterna bedömer resultaten vara så goda att de stödjer fortsatt forskning och utveckling inom området och har beslutat att ansöka om nya forskningsanslag för att gå vidare efter förstudien.

Upplägg och genomförande

F1: Litteraturstudie bekräftade att kromnitrid (CrN) är en kandidat för förstudiens tester. CrN har relativt hög friktionskoefficienten och har en känd process för deponering. F2: Processen för att deponera CrN på aluminiumoxid vilket används som drivskena i motorerna optimerades för att producera testobjekt. F3: Produktion av ett antal drivskenor med CrN beläggning. Materialanalyser och livslängdstester som visar på positiva resultat och stödjer fortsatt forskning och utveckling. F4: Ett fortsättningsprojekt har definierats för att gå vidare från förstudien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-05046

Statistik för sidan