Normkritisk Visuell Kommunikation

Diarienummer 2014-04560
Koordinator Konstfack - Institutionen för design, konsthantverk & konst
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa en katalyserande mötesplats där erfarenheter och kunskap från skilda verksamhetsområden kunde utbytas med fokus på visuell kommunikation och normkritiska perspektiv, och med förankring inom respektive parts kompetensfält och verksamhet. Målet var att tydliggöra möjligheterna till gemensam metodutveckling i skapandet av verktyg för att implementera normkritiska perspektiv inom fältet visuell kommunikation och på användandet av stereotyper. Förstudien tydliggjorde att förutsättningar för innovativt gemensamt metodutvecklingsarbete föreligger.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens utbyte av kunskaper och erfarenheter kommer konkret att omsättas i parternas löpande verksamhet, och stärker därmed det normkritiska och -kreativa perspektivet i verksamheter som arbetar inom olika sfärer inom fältet visuell kommunikation. Förstudien skapade nätverk och kontaktytor mellan verksamheter som vid en första anblick inte självklart tycks ha något gemensamt, och öppnade för möjligheter till fortsatt samarbete gällande normkritiska/kreativa perspektiv på, och praxis inom, visuell kommunikation förstått i bred bemärkelse.

Upplägg och genomförande

Förstudien omfattade fyra gemensamma seminariedagar, planerade och anordnade av och på respektive institution, och koordinerade av projektledaren. Samtliga dagar kombinerade föredrag/iscensättningar som utgick från respektive institutions särskilda kompetens (Unga Klaras dag bestod t ex av scenisk gestaltning; dansföreställningen ´Measured Moments´ och teaterföreställning ´X´) med praktiska, professionellt ledda, workshops där deltagarna fick möjlighet att omsätta teoretisk kunskap i praktiskt tillämpning. Upplägget tillvaratog parternas unika kompetenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.