Nivåvåtmarker

Diarienummer 2013-03013
Koordinator HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I HALLANDS LÄN
Bidrag från Vinnova 1 245 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målen är att utveckla ett nytt miljöverktyg och lägga grunden för ett nytt synsätt där läckande näringsämnen från åkermark ses som en resurs att återanvända och inte enbart ett miljöproblem.

Förväntade effekter och resultat

Om mätresultaten motsvarar våra förväntningar så kommer den breda förankringen av projektet ge oss stora förutsättningar att sprida och implementera konceptet. Nivåvåtmarker kommer att ge oss i Sverige och intressenter utomlands ny kunskap om ett nytt verktyg att använda i landskapslokaliserat miljöarbete.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet undersöker effekten av en pilotanläggning på fosfor och kvävehalter i dräneringsvatten från åkermark. Strategin för provtagningen kommer att vara en blandning av händelsestyrd provtagning (högflöden och flödesvariationer) samt simulerade flödesförhållanden. Provtagning under drygt 2 år med start i hösten 2014. Analyser i inkommande, utgående och infiltrerat vatten: nitratkväve, totalkväve, fosfat, totalfosfor. Sedimentproppar tas för att analysera näringshalt i det ackumulerade sedimentet. Kompletterande mätningar av evapotranspiration via lysimeter.

Externa länkar

Här kommer information löpande under proejktets gång

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.