Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationell arena för innovationsupphandling

Diarienummer
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål, att skapa ett beslutsunderlag som går att använda i arbetet med att få till stånd ett beslut om placering och finansiering av en nationell innovationsarena, anses vara uppfyllt. Flera parametrar som blir viktiga att ta hänsyn till har identifierats och tydliggjorts och även bedömts gentemot varandra vilket ger en god grund för en initierad och heltäckande dialog och analys inför kommande beslut.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen och andra inblandade parter har under projektet fördjupat sina relationer och gemensamt kunnat skapa en gemensam behovsbild som ökar möjligheterna till att få önskad effekt till stånd. Även externt har projektet redan före avslut fått bred uppmärksamhet, vilket borgar för att resultatet kommer att kunna få en stor betydelse i det fortsatta arbetet.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var ändamålsenligt, och samverkan mellan uppdragsgivare och genomförare har fungerat väl. Underlaget är väl underbyggt och framtaget genom en tydlig analysmodell som antogs gemensamt i projektet. Intervjuer och litteraturstudier tog mer tid än planerat, men totalt har arbetet varit effektivt. Sista steg före slutrapport var en gemensam workshop som på ett bra sätt knöt ihop resultatet med projektgruppens inledande intentioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2018

Diarienummer 2018-04510

Statistik för sidan