Nationell arena för innovationsupphandling

Diarienummer 2018-04510
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Teknikföretagen och SKL samarbetar för att utreda förutsättningar för en arena, samt hur det nationella intresset bättre kan komma till uttryck i vissa upphandlingsprocesser. Hur skulle det kunna läggas upp? Vilka funktioner borde finnas? Vilka resurser skulle krävas och hur kan det finansieras? Hur fungerar det i Norge och Finland, och vad skulle kunna överföras till Sverige? Tanken är att skapa ett beslutsunderlag för en bred grupp aktörer med avsikten att få fram ett beslut om placering och finansiering av arenan.

Förväntade effekter och resultat

En nationell arena med kompetens och kapacitet att stödja innovationsupphandling bidrar positivt till att främja detta. Det skapar en ökad effektivitet och förnyelse hos offentliga verksamheter och stärker konkurrenskraft, exportmöjligheter och tillväxt hos företag. En arena skulle bidra till att skapa praktiskt stöd för innovationsupphandling, utgöra en experimentell ansats där resultat bygger vidare på varandra, skapa ökad möjlighet att sprida resultat och kunskap, ge en god överblick av önskade och pågående projekt samt utvärdera det nationella intresset.

Planerat upplägg och genomförande

För att sammanställa behovet och kunna lämna ett förslag på organisation av en nationell innovationsarena, ska projektgruppen ge i uppdrag åt en konsult att ta fram ett underlag. Underlaget ska i stor omfattning vara baserat på kända förhållanden sedan tidigare förarbeten, men måste i sammanställningen relateras till hur en framtida funktion och modell för stöd i innovationsupphandling ska se ut. Konsulten ska även genomföra ett antal intervjuer med ett brett spektrum av aktörer. Befintliga förarbeten mm kommer att lämnas till konsulten som bakgrundsmaterial.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.