Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Multidisciplinärt samarbete vid svårläkta sår genom ett nytt arbetssätt och en telemedicinsk plattform

Diarienummer
Koordinator Gnosco AB
Bidrag från Vinnova 692 120 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Projektteamet har, enligt syftet, utvecklat, prövat och utvärderat en ny arbetsprocess och digital plattform för multidisciplinär handläggning av svårläkta sår. Analys av insamlad data i plattformen och intervjuer med sjukvårdspersonal har genomförts för att utvärdera effekt och användarfeedback. Sammanfattningsvis har målet för TRL7 uppnåtts. Den slutgiltiga produktdesignen av Dermicus Wound har fastslagits. Arbetet med den regulatoriska kravbilden samt aspekter avseende immateriella rättigheter har inletts.

Resultat och förväntade effekter

Vårdcentraler lider ofta av personalbrist, dålig kontinuitet, bristande kompetens inom sårvård och problem med internkommunikation. Intervjuerna bekräftade att det finns ett stort behov av kliniskt beslutsstöd för svårläkta sår. Sjukvårdspersonalen beskrev förbättrat samarbete och tydligare kommunikation mellan olika personalkategorier när man använde Dermicus. Användarna upplevde dessutom att plattformen gav stöd vid svårare patientfall samt stimulerade kunskapsutvecklingen, vilket kan komma att minska onödiga remisser och sannolikt minska tiden för sårläkning.

Upplägg och genomförande

Under första fasen kravställdes och utvecklades vårdprocessen och den digitala plattform i samarbete mellan hudspecialister, sjuksköterskor, primärvårdsläkare och Gnosco. Under andra fasen genomfördes utbildning och implementering av det nya arbetssättet på vårdcentralen samt praktiskt användning av mobilapplikation och plattform. I tredje och sista fasen analyserades insamlad data i plattformen och användarfeedback genom kvalitativa intervjuer. För lyckat genomförande var ett sårteam med närvarande primärvårdsläkare en framgångsfaktor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02327

Statistik för sidan