Mot effektivare trängselstyrmedel; flexibla trängselavgifter

Diarienummer 2013-03083
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Transportefterfrågan kännetecknas av viss variation och därför måste trängselskatter sättas innan transportefterfrågan är helt känd. Syftet med projektet är att analysera om och i så fall hur, det faktum att trängselskatten måste sättas under ett mått av osäkerhet påverkar nivån på skatten i optimum. Vi har även studerat fördelningseffekter och, genom att anlysera effekter av ändrade skattenivåer i Stockholm och Göteborg, skattat hur trafikanter reagerar på förändringar i trängselskatten.

Resultat och förväntade effekter

Vi visar på att det finns flera mekanismer som på verkar hur osäkerhet påverkar den optimala trängselskatten. Detta leder till ett tämligen komplext samband som bland annat beror på kurvaturen hos kostnadssambanden och på risken att skatten leder till en underutnyttjad väg. Vidare visar vi att både hur trafikanter kan förväntas reagera på en förändrad skattenivå och de resulterande fördelningseffekterna skiljer sig från fall till fall.

Upplägg och genomförande

Projektet utgår från nationalekonomisk teori. Flera av rapporterna är i princip helt teoridrivna. Det finns dock en genomgång av trängselskatter som styrmedel som är av mer generell karaktär och en populärvetenskaplig kort sammanfattning av resultaten och intuitionen bakom dessa. Vi har utnyttjat data både från Stockholm och Göteborg för att skatta elasiciteter och analysera fördelningseffekter av trängselskatten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.