Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål

Diarienummer 2017-03258
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att - klassificera styrmedel och åtgärder inom sjöfarten som adresserar miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk Luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning - bedöma i vilken grad styrmedlen bidar till minskade hälso-och miljöeffekter samt uppfyllelsen av miljökvalitetsmål och andra politiska mål - göra en iterativ Delphistudie för att identifiera styrmedlens möjligheter och hinder - göra kostnadsnyttoanalyser och kvalitativa analyser för olika styrmedelskombinationer - föreslå vilka styrmedel Sverige bör arbeta vidare med

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål bidrar till uppfyllandet av - Sveriges transportpolitiska mål specifikt hänsynsmålet som inkluderar alla miljökvalitetsmål och säkerhet - Sveriges maritima strategi - Övergången till fossilfria transporter - EU:s politik och mål på motsvarande områden - FN:s mål för en hållbar utveckling Projektet bidrar med ny kunskap som ska resultera i rekommendationer om vilka kombinationer av styrmedel som bör användas för att sjöfarten ska bidra till att fyra av miljökvalitetsmålen ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Olika arbetspaket genomförs: AIdentifiering, beskrivning och klassificering av styrmedel och åtgärder inom sjöfarten som direkt eller indirekt adresserar de fyra relevanta miljökvalitetsmålen. BAnalys och bedömning av minskade hälso-och miljöeffekter och uppfyllelse av de fyra miljökvalitetsmålen och andra politiska mål. CNyckelaktörernas erfarenheter av styrmedel och åtgärder samt deras bedömning av framtida möjligheter och hinder DKostnads-nyttoanalys och kompletterande kvalitativ analys ERekommendationer FRapporter, artiklar och spridning GProjektledning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.