Modellbaserad estimering av mikrocirkulatoriska parametrar i ett multimodalt optiskt instrument

Diarienummer 2011-03074
Koordinator Perimed Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 445 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att ta fram en produktprototyp som ger utdata i fysiologiskt relevanta enheter är uppnått. God förståelse om kravbild på hårdvaran har uppnåtts. De genomförda kliniska testerna är väldigt lovande men det krävs fler och vidare analys av de redan genomförda innan den kliniska relevansen till fullo är bevisad. Planen att starta ett produktframtagningsprojekt för lansering 2015 har försenats på grund av andra projekt. I väntan på detta så kommer Perimed ta fram fler prototyper som lanseras till enstaka kunder på forskarmarknaden för att genomföra ytterligare kliniska studier.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har demonstrerat att större förståelse kan uppnås genom den kombinerade möjligheten att samtidigt mäta syresatturation och blodflöde med den extra informationen av blodflöde vid olika hastighetsområden. Den kombinerade tekniken baserad på omfattande simuleringar ger även den önskade effekten av absoluta mätvärden vilket blir mer lättolkat för användaren. Detta är dock förmodligen mest relevant för den kliniska marknaden och det återstår åtskilligt innan denna produkt är redo för den kliniska marknaden men det har en stor potential.

Upplägg och genomförande

Framtagandet av hårdvara och metodutvecklingen har nått alla mål. Den kliniska utvärderingen har varit väldigt omfattande och resultaten är väldigt lovande. Dock finns inte konkreta resultat i tillräcklig omfattning utan ytterligare studier krävs för att övertyga marknaden. Denna del av projektet har haft högsta prioritet och det var inte förväntat att denna del skulle bli färdig under detta projekt. Kunskapsöverföringen av projektet har inte prioriterats riktigt i den omfattning som initialt var planerat utan det har i huvudsak löst genom anställning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.