Minskad klimatpåverkan från byggprocessen

Diarienummer 2014-05900
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Tillsammans med branschens aktörer, myndigheter och politiker har de visioner, mål och strategier som krävs för att minska klimatpåverkan från byggprocessen slagits fast. Agendan har tagits fram gemensamt av sektorns aktörer och beskriver tydligt områdets utmaningar, utvecklingsbehov och möjligheter. Med rätt fortsatt stöd kommer den färdiga agendan att leda till ett utvecklingsarbete inom byggsektorn som minskar sektorns klimatpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en brett förankrad vision för att halvera klimatpåverkan från byggprocessen till 2030 samt en konkret strategi och handlingsplan framåt. De förväntade effekterna är att stat, myndigheter, branschaktörer och akademi går samman i skapandet av ett SIO med programverksamhet kring branschförankrad forskning och innovation. Detta möjliggör en förändring av befintliga värdekedjor inom byggprocessen, stärkt samverkan, gränsöverskridande utveckling vilket förväntas göra Sverige internationellt framstående inom energi- och klimateffektiva byggprocesser.

Upplägg och genomförande

Agendan lyckades i sin ambitiösa målsättning av samla branschens aktörer, stat, kommun, myndigheter och akademi kring denna gemensamma men relativt outforskade fråga. Agendaarbetets styrkor har varit en bra förberedd ansökan med ett redan initialt starkt konsortium, goda nätverksmöjligheter, fokuserade workshops och en lyhördhet i processledning, remisser och rapportskrivning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.