Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljötestbädd Digitaliserat jordbruk

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Enheten för Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Utöver de mål som fördjupad marknads- och omvärldsanalys, aktörskonstellation, teknisk specifikation och projektplan har vi också satt mål att 1. hitta samma språk för kommunikation över kompetensgränserna 2. bibehålla och förstärka parternas förståelse för testbäddens roll samt 3. ta in nya aktörer för att bredda konceptet, med fokus på offentlig sektor såsom regioner. Målen är uppnådda, alla parter är med fortfarande och skriver ansökan till en fullvärdig testbädd.

Resultat och förväntade effekter

Digitaliseringen inom lantbruket och livsmedelsvärdekedjan har stor potential. IoT förväntas ha en revolutionerande påverkan på hela livsmedelskedjan. För lantbruket bidrar tekniken till intensifierad hållbar produktion per djur och hektar men även smartare användning av insatsvaror. Flera affärsmodeller är framtagna av industri och forskare för att garantera resultat från hypotesprövningarna. Kontroll över tänkt hård- och mjukvara och samspel mellan parters leverans av data. En klar plan för ansökan till genomförande av Miljötestbädd Digitaliserat jordbruk.

Upplägg och genomförande

Alla deltagare har varit aktiva i den iterativa processen att hitta rätt fokus för testbädden. Det har skett genom två workshops för alla parter, en för att besluta om målsättningen och en för att besluta om fortsättning. Övrig processen har skett i bilaterala samtal och intervjuer. Inventering av kompetensbehov och alternativa affärsmodeller finns. Projektledaren har deltagit i internationell konferens och besökt Europeiska kommissionen för att sälja in testbädden, med resultat att testbädden finns med i EU-projektet, IoF2020. Testbädden har också haft möte med testbädd UAV.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02296

Statistik för sidan