Microwave-assisted transesterification of lignocellulose-derived yeast oils for biofuel application

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för biologi och bioteknik
Bidrag från Vinnova 1 738 560 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att adressera begränsningarna för mikrobiell oljebaserad biodiesel, med särskilt fokus på kostnaden för kolkällan, jästens produktivitet och lipidutvinningseffektiviteten. Detta kommer att bidra till en minskning av produktionskostnaderna för biodiesel och öka dess konkurrenskraft. De specifika målen är: 1) Att utveckla en robust jäststam för produktion av lipider från lignocellulosa. 2) Att öka lipidackumuleringen och titern genom optimering av tillväxtförhållandena. 3) Att utveckla en snabbare och renare in situ transesterifieringsprocess

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten inkluderar förbättrade jäststammar med potential för industriell tillämpning och nya metoder för cellodling och lipidutvinning. Den totala ökningen i produktivitet och processeffektivitet samt minskningen av råvaror och energikostnader kommer bidra avsevärt till att minska produktionskostnaderna. Sammanfattningsvis kommer projektet att ge en kostnadseffektiv mikrobiell biodiesel baserad på icke-livsmedelsgrödor, och erbjuda ett grönt och hållbart alternativ till den europeiska bränslemarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har delats in i tre arbetspaket för att adressera forskningsmålen (WP1-3) och ett arbetspaket för spridning och exploatering av resultat (WP4). I WP1 kommer förbättrade stammar att utvecklas (20 månader), medan cellodling och lipidackumulering optimeras i WP2 (19 månader), och slutligen kommer mikrovågsassisterad biodieselproduktion att genomföras i WP3 (18 månader). Var och ett av arbetspaketen syftar till att uppfylla respektive mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2017

Diarienummer 2017-03486

Statistik för sidan