Mätverktyg för kollektiv intelligens och innovation

Diarienummer 2014-04756
Koordinator INFLUENCE AB
Bidrag från Vinnova 494 521 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål för projektet har varit att undersöka forskningsläget kring kollektiv intelligens och identifiera möjlig tjänsteutveckling m a p mätmetoder för mikrosystem (gruppnivå). Studien visar att det finns mätmetoder för mikrosystem som kan utgöra underlag för intervention, samt att intervention och facilitering av grupper ger önskade resultat. Mått på mikrosystemnivå bör kunna aggregeras till organisationsnivå för att utgöra underlag för prioritering och resursfördelning. Förutsättningarna tycks därför finnas för att arbeta strategiskt med kollektiv intelligens.

Resultat och förväntade effekter

Studien visar att förutsättningar för att metodiskt och analysera kunskapsintegration på mikrosystemnivå finns. 1. Generell kollektiv intelligens på mikrosystemnivå tycks kunna mätas. 2. Inom ramen för en kunskapsintegrationsmodell kan flera olika mått utvecklas och hållas samman, för att ge underlag för diagnos och intervention. 3. Underlag från mikrosystem bör kunna aggregeras till organisationsnivå. Tre affärsutvecklingsprojekt har identifieras samt fyra potentiella affärspartners. Två forskningsprojekt samt fyra forskningspartners har identifierats.

Upplägg och genomförande

över 120 artiklar, böcker och avhandlingar har lästs, analyserats och klassificerats. Till detta kommer 150 artiklar, böcker mm som använts för den avhandling (Kollektiv förmåga, Runsten, 2011) som legat till grund för denna studie. Materialet har sammanställts, kategoriserats och klassificerats i en databas utifrån en modell för kunskapsintegration på mikrosystemnivå (kollektiv intelligens). Baserat på underlaget kommer vår diagnos- och interventionsmodell att kunna vidareutvecklas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.