Matkasse i hemtjänsten

Diarienummer 2015-05916
Koordinator Lidköpings kommun - Vård & Omsorg
Bidrag från Vinnova 632 150 kronor
Projektets löptid januari 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att genom att ta fram en matkasse kunna göra det möjligt för fler äldre att själva klara att fortsätta laga mat men även möjliggöra för kommuner att kunna erbjuda hjälp med matlagning i det egna hemmet till fler äldre. Lidköping och Haninge kommuner har bedrivit ett utvecklingsprojekt där möjligheten, att använda en matkasse för att förenkla matlagning för den enskilde och för hemtjänstpersonal, har prövats. De personer som deltagit i projektet, både äldre och hemtjänstpersonal uttrycker stor nöjdhet med den framtagna produkten.

Resultat och förväntade effekter

Med relativt enkla medel utarbetades ett 30-tal rätter som höll för konceptet. Produkten var mycket uppskattad av både äldre personer och hemtjänstpersonal. Förväntade effekter att äldre, som i framtiden använder matkassen, ska uppleva en högre grad av självständighet och tillfredsställelse med måltiden samt att behovet av stöd från äldreomsorgen skjuts framåt i tid, har varit svårare att utläsa då projekttiden varit kort. När det gäller personalens arbete med matlagning i hemmet upplevs att matkasse som metod är enklare och kräver mindre tid än att laga mat från grunden.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att låta centrala kök i de båda kommunerna ta fram ett 30-tal rätter till produkten matkasse, en variant för äldre och en för hemtjänstpersonal. Produkten testades sedan i pilotgrupper. I Lidköping deltog 30 äldre som själva lagade matkassen och i Haninge har hemtjänstpersonalen prövat produkten hos ett 20-tal hemvårdstagare. Hemvårdspersonal i båda kommunerna har deltagit i utbildning där det ingått teori kring mat för äldre och provlagning av innehållet i matkassen. Planerat upplägg och genomförande har i stort sett kunnat fullföljas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.