Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer

Diarienummer
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Centre of Logistics and Supply Chain Management
Bidrag från Vinnova 6 560 265 kronor
Projektets löptid mars 2012 - september 2015
Status Avslutat
Slutrapport 2011-01804engelska.pdf(pdf, 389 kB) (In English)

Syfte och mål

Vi skapar förståelse för hur en värdebaserade marknad skapas för tjänster som inkluderar premiumprodukter genom att analysera i) beståndsdelar i affärsmodellen, ii) implementering och iii) olika marknadskontexter. Scanias erbjuder ett verktyg utifrån tjänsteutveckling och den egna organisationens utveckling för att skapa värde. Det är dock affärsrelationerna till kunderna som är kärnan i värdeskapandet. Vägtransportbranschen är tyngd av prispress på generiska produkter. Affärsmodellen ger förutsättningar till transportörer som vill differentiera sitt erbjudande.

Resultat och förväntade effekter

Det interdisciplinära projektet har interagerat i Scanias utveckling, utmanat organisatoriska tankesätt för att utveckla gemensam förståelse av innovation dessutom har olika marknadsaktörer varit med att skapa kunskap om möjligheter till och svårigheter i att skapa värde i vägtransportaffärer. Projektet har också fört in kunskapen i undervisning till studenter som kommer att leda transport och logistik affärer framöver. Dessutom är teoretiska bidrag gjorda till olika disciplinära forskningsfält.

Upplägg och genomförande

Vi bidrar med en modell som förklarar tre nivåer av värde som är möjliga i relationen mellan Scania och dess kund, genom litteraturstudier, intervjuer, observationer och workshops. Vi har utforskat vilka möjligheter och svårigheter som påverkar kunden respektive säljaren genom intervjuer, observationer samt sekundärt material. Tolkning och reflektion av resultaten är vidareförädlade genom diskussioner på workshops samt genom att samförfatta vetenskapliga artiklar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01804

Statistik för sidan